Energy Medicine


مصاحبه تصویری 24


Description

 

You are here:

مصاحبه تصویری 5

مصاحبه با بیمار درمان شده مبتلا به تنگی عروق

 

توضیحات دکتر دوستداری

مصاحبه با بیمار مبتلا به تنگی مری

مصاحبه با بیمار مبتلا به تنگی مری ناشی از خوردن مایع شوینده پس از درمان، و توضیحات دکتر دوستداری در این زمینه

فیلم مصاحبه با بیمار

 

توضیحات دکتر دوستداری در خصوص نحوه درمان در دوره درمانی این بیمار

 

 

مصاحبه تصویری 4

شرح آزمایش اثر گرمازايي انرژي تراپي اختصاصي

مصاحبه با یکی از بیماران چشمی درمان شده

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

مصاحبه تصویری 3

نحوه درمان

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

صفحه 4 از 7

Joomlart